About Us

Management Team

Chairman of the Board
Kenji Sakai
President, Representative Director of the Board
Tetsushi Tado
Vice President, Representative Director of the Board
Manabu Minami
Senior Executive Officer, Director of the Board
Atsushi Nagasaka
Director of the Board
Hup Jin Goh
Independent Director of the Board
Takeru Matsumoto
Kazuhiro Mishina
Audit & Supervisory Board Member
Toya Kawabe
Akihiro Kanakura
Independent Audit & Supervisory Board Member
Tsukasa Takahashi
Toshihiko Oinuma
Ichiro Wakita
Vice President
Mitsuo Yamada
Shingo Aida
Senior Executive Officer
Tetsuro Fujita
Seiichiro Shirahata
Yasuyuki Matsumoto
Shoichi Mure
Minoru Iwamura
Executive Officer
Masuo Kida
Yoshiaki Kuroda
Shinichi Saito
Masato Fukuda
Takeshi Shiotani

( as of March 29, 2017 )